Zestawienie

wybranych opracowań i publikacji zespołu ekspertów

Fundacji Naukowo - Technicznej "Gdańsk"

1.       Koreferat dot. Strategii Rozwoju Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (Klaster uzyskał status klastra kluczowego w Województwie Pomorskim), Dr inż. Bogdan Sedler, październik 2009 r.

2.       Aktualizacja Strategii Rozwoju Elbląga 2001-2015: Rozwój gospodarczy miasta z uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz wykorzystania potencjału turystycznego miasta - część 1, Kapitał Ludzki; Infrastruktura Społeczna - część 2. luty 2009.

3.       Studium wykonalności inwestycji Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Konsorcjum: Polbud Pomorze, Przedsiębiorstwo GEOSYNTEX Sp. z o.o., Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk. grudzień 2007.

4.       Strategia rozwoju Gdańska do roku 2010 (część "Ocena stanu miasta"). J. Aftanas w ramach zespołu. 1996.

5.       Raport o rozwoju Gdańska 1994-1998. J. Aftanas w ramach zespołu. 1999.

6.       Strategia rozwoju miasta Malbork (część "Programy Operacyjne"). J. Aftanas w ramach zespołu. 2000.

7.       Studium wykonalności Projektu zadania inwestycyjnego pt "Rozwój nadwiślańskiej strefy usług turystycznych oraz produktu turystycznego Tczewa i regionu wraz z infrastrukturą". W tym 2 części: Harmonogramy rzeczowo-finansowe zadania, Analizy finansowo-ekonomiczne wraz z analizą opłacalności i ryzyka. J. Aftanas w ramach zespołu. 2002.

8.       Polski Klaster Morski Prof. dr inż. Tadeusz Jednorał, Dr inż. Bogdan Sedler. 2006.

9.       Ważne aspekty polityczne, jak też zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy miast i gmin nadzalewowych, uzasadniają potrzebę budowy kanału żeglugowego w polskiej części Mierzei Wiślanej. Prof. dr inż. Tadeusz Jednorał, Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, dr inż. Bogdan Sedler, 2006.

10.   Rozwój terenów wiejskich. Dr inż. Bogdan Sedler, mgr inż. Edward Sulżycki, Tomasz Szczodrowski. 2006.

11.   Centrum Badawczo - Rozwojowe Energetyki. Dr inż. Bogdan Sedler, mgr inż. Edward Sulżycki, mgr inż. Piotr Skoczko, 2005.

12.   Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich. Praca zespołowa. 2005.

13.   List otwarty w sprawie nowej ustawy o portach i przystaniach morskich. Prof. Jerzy Młynarczyk, Dr inż. Bogdan Sedler, Prof. dr inż. Tadeusz Jednorał, Mgr inż. Włodzimierz Kłosiński. 2005.

14.   Polski Klaster Morski - Propozycje projektów. Referat na Konferencję Maritime Industries Forum, Bogdan Sedler, Bremen, 25 - 26 stycznia 2005.

15.   Uwagi do Narodowego Planu Rozwoju 2007 - 2013 dot. rozwoju regionu dla Wojewody Pomorskiego. 2006.

16.   Uwagi do Narodowego Planu Rozwoju 2007 - 2013 dot. Rozwoju elektroenergetyki i Internetu szerokopasmowego dla Zarządu Koncernu Energetycznego ENERGA SA. 2006.

17.   Klaster jako zintegrowany sektor rozwoju. Dr inż. Bogdan Sedler. 2004.

18.   Strategia Informatyzacji e-Polska. Koncepcja Rozwoju Dostępu Do Internetu Szerokopasmowego Dla Pomorza. Mgr inż. Tomasz Rawiński, Mgr inż. Wojciech Perzyna, Dr inż. Bogdan Sedler, Mgr Aleksander Gidzielski. 2004.

19.   Polska Polityka Morska. Podstawowe założenia programu. Dr inż. Bogdan Sedler. 2004.

20.   15-lecie przemian społeczno-gospodarczych w III RP w świetle procesu globalizacji. Dr inż. Bogdan Sedler, Mgr Witold Wacławik-Narbutt. 2004.

21.   Strategia rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów popegeerowskich. Dr inż. Zygmunt Klawitter, mgr inż. Andrzej Małek, mgr inż. Zbigniew Bąkowski, dr inż. Bogdan Sedler. 2004.

22.   Polska Strategia Morska. Prof. dr inż. Tadeusz Jednorał, dr inż. Bogdan Sedler, mgr Witold Wacławik-Narbutt. 2004.

23.   Transfer technologii jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie parków technologicznych. Dr inż. Bogdan Sedler. 2003.

24.   Analiza porównawcza czynników dynamizujących rozwój regionalny. Propozycja dla Pomorza. Dr inż. Bogdan Sedler. 2003.

25.   Projekty Wiodące a Rozwój Regionalny na Przykładzie Parków Technologicznych. Dr inż. Bogdan Sedler. 2001.

26.   Alternatywna Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego. Założenia Programowe, Struktura Problemowa, Procedury Monitoringu. Praca zbiorowa: prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Kołodziejski - Przewodniczący, dr inż. Bogdan Sedler - Koordynator, dr inż. Witold Kuszewski, dr Jurand Graniczny, mgr Cezary Dąbrowski, mgr inż. Henryk Wojciechowski. 2001.

27.   Analiza Porównawcza Czynników Dynamizujących Rozwój na Przykładzie Miast Europejskich. Dr inż. Bogdan Sedler. 1999.

28.   Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego w Świetle Uwarunkowań Transformacji Systemowej Polski. Prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Kołodziejski, dr inż. Bogdan Sedler, mgr inż. Jerzy Aftanas. 1999.

29.   POLISH MARITIME CLUSTER. Use of Resources and Possibilities of Baltic Sea and Vistula and Odra Rivers' Basins connections as a chance of social & economical development of Poland. Prof. Dr. Eng. Tadeusz Jednorał, Dr. Eng. Bogdan Sedler, London 22.09.2006.

30.   EUROPEAN NETWORK MARITIME CLUSTERS. Dr. Eng. Bogdan Sedler, Rotterdam 22.02.2006.

31.   Polish Maritime Cluster. Program assumptions of modern integrated maritime economy network. Dr Eng. Bogdan Sedler - Maritime Industries Forum, Bremen, 25-26 January 2005.

32.   Strategy of Regional Development on the Basis of Pomeranian Voivodship. Prof. Dr. Eng. Arch. Jerzy Kołodziejski, Dr. Eng. Bogdan Sedler, Msc. Eng. Jerzy Aftanas. Gdańsk - 2001.

33.   Polski Klaster Morski. Wspólne Wykorzystanie Zasobów oraz Możliwości Powiązań Morza Bałtyckiego z Rzekami Dorzecza Wisły i Odry Jako Szansa Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski. Prof. dr inż. Tadeusz Jednorał, dr inż. Bogdan Sedler. Konferencja pt. "Rzeki i Morze Bałtyckie szansą rozwoju Polski". Senat RP, Warszawa 05.06.2006.

34.   Strategia rozwoju Gminy Zblewo. 2000.

35.   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum wraz ze strategią rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i gminy Sztum. Opracowanie wspólne z: Biurem Planowania Przestrzennego w Gdańsku i "Środowisko i Rozwój" s.c. 2000.

36.   Strategia rozwoju miasta Malborka, Gdańsk. Opracowanie wspólne z "Środowisko i Rozwój" s.c. 2000.

37.   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategią rozwoju Gminy Tczew. Opracowanie wspólne z "Środowisko i Rozwój" s.c. 2000.

38.   Plan strategiczny obszaru lokalnego Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik. J. Sołtys. "Środowisko i Rozwój" s.c. 1998.

39.   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Morzeszczyn na lata 2004-2006 i dalsze, do 2013 r. J. Sołtys. "Środowisko i Rozwój" s.c. 2004.

40.   Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tczew na lata 2004-2006 i dalsze, do 2013 r. J. Sołtys. "Środowisko i Rozwój" s.c. 2004.

41.   Studium wykonalności projektu "Rozwój nadwiślańskiej strefy usług turystycznych
miasta Tczewa i regionu Dolnej Wisły". J. Sołtys. "Środowisko i Rozwój" s.c. 2002.

42.   Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja staromiejskiego obszaru nadwiślańskiego w Tczewie. J. Sołtys. "Środowisko i Rozwój" s.c. 2004.

43.   Studium wykonalności projektu "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w obszarze nadwiślańskim w Tczewie. J. Sołtys. "Środowisko i Rozwój" s.c. 2005.

44.   Strategia Gminy Tczew na lata 2007-2020. J. Sołtys. "Środowisko i Rozwój" s.c. 2007.

45.   Plan strategiczno-operacyjny regionu Słowińskiego Parku Narodowego. Raport końcowy cz. I i II. Praca zespołowa pod kierunkiem J. Kołodziejskiego, z udziałem J. Sołtysa. Warszawa, Gdańsk: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska (J. Sołtys, jako moderator i ekspert, jeden z głównych autorów scenariuszy rozwoju, raportów i syntez). 1995.

46.   Strategia miasta Lęborka. J. Sołtys "Środowisko i Rozwój" s.c. 1998.

47.   Plan strategiczny rozwoju miasta Nowa Sól. J. Sołtys wspólnie z "Res Consulting" Jacek Dębczyński. 1999.

48.   Plany strategiczne miast: Sopot (1995), Bytom (1996), Nowa Sól (1999), Szczecin (2000), Kobyłka (2000), Rumia (2001), gm. wiejska Nowa Sól (1999). Prace z udziałem J. Sołtysa.

49.   Diagnoza i koncepcja kształtowania systemu osadniczego województwa pomorskiego (w ramach prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego). Praca z udziałem J. Sołtysa. 2001.

50.   Elementy diagnozy dla miasta Piła w zakresie w zakresie aspektów przestrzennych środowiska przyrodniczego i zagospodarowania, w ramach planu strategicznego miasta Piła. J. Sołtys. "Środowisko i Rozwój" s.c. podwykonawstwo dla Biura Ekspertyz Finansowych Marketingu i Consultingu UNICONSULT s.c. Warszawa. 2003.

51.   Projekt opracowania i wdrożenia Strategii Narodowego Produktu Turystycznego Miasta stołecznego Warszawy pn. "Trakt Królewski" oraz projektów operacyjnych do 2013 roku (J. Sołtys - podwykonawstwo dla RES Management Jacek Dębczyński).

52.   Plan Rozwoju Lokalnego gminy Starogard Gdański 2004-2013. J. Sołtys. "Środowisko i Rozwój" s.c. 2004.

53.   Prognoza skutków budowy i oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Białymstoku dla lokalnego rynku pracy, komunikacji, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów. J. Sołtys - "Środowisko i Rozwój" s.c., podwykonawstwo dla Biura Ekspertyz Finansowych Marketingu i Consultingu UNICONSULT s.c. Warszawa). 2004.

54.   Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego "Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu" wraz z katalogiem projektów operacyjnych do 2013 r. (J. Sołtys - podwykonawstwo dla RES Management Jacek Dębczyński). 2005.

55.   Regionalna strategia energetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w województwie pomorskim na lata 2007÷2025 - przeprowadzenie debat publicznych i sporządzenie z nich raportu dla Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku. J. Sołtys. 2006.

56.   Projekt Badawczy KBN 7T07F02914. Scenariusze jako element metody określania uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów lokalnych (1998-99), Kierownik Projektu: J. Sołtys.

57.   Projekt badawczy KBN: Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej III Rzeczpospolitej. Aspekt regionalny i urbanistyczno-architektoniczny (1999 - 2001). Kierownik Projektu: J. Kołodziejski: Sołtys J., współpraca: Burda I., Berman R.: Procesy kształtowania się regionalnych struktur urbanizacji.

58.   Projekt badawczy KBN nr 0487/H02/2000/18: System monitoringu rozwoju zrównoważonego Polski północnej w regionie bałtyckim (podstawy koncepcji metodycznej i funkcjonowanie) realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim (2001 - 2002). Kierownik projektu: W. Toczyski: Sołtys J.: Miejsce i pożądany zakres monitoringu regionalnego w zarządzaniu strategicznym w Polsce, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, 2002.

59.   Lista wskaźników monitoringu rozwoju zrównoważonego Polski północnej. J. Lendzion, T. Plenikowska, J. Sołtys, współpraca W. Toczyski. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, 2002.

60.   Projekt Badawczy nr T07 F 009 27: Metody planowania strategicznego równoważenia rozwoju lokalnych systemów przestrzennych (2004-2007), Kierownik Projektu: J. Sołtys.

61.   Wariantowe scenariusze rozwoju regionu (w: Pomorski region funkcjonalny. Studium geograficzno-przyrodnicze). J. Kołodziejski z zespołem. Politechnika Gdańska, Wydz. Architektury, Gdańsk 2000 r. Sołtys J.

62.   Metody planowania strategicznego rozwoju gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego. Praca habilitacyjna. J. Sołtys.

63.   Realizacja części programu edukacyjno - doradczego dla jednostek samorządu powiatowego oraz przedstawicieli organizacji wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w zakresie przygotowywania projektów w ramach finansowania z przyszłych środków strukturalnych oraz ze środków Phare SSG 2000 i 2001 Unii Europejskiej (w 2 województwach). J. Sołtys, podwykonawstwo dla RES Management Jacek Dębczyński.

64.   Opracowanie wieloletnich strategii rozwoju gmin Województwa Pomorskiego: Łęczyce, Linia, Szemud, Dziemiany, Osiek, Dzierzgoń, Pszczółki, Sierakowice, Subkowy. E. Sulżycki z zespołem. 1999 - 2000.

65.   Przygotowanie koncepcyjne serii umów na realizację prac B+R w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej - sieci oraz odnawialnych źródeł energii dla Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. E . Sulżycki z zespołem. 2006.

66.   Studium wykonalności utworzenia Centrum Badawczo - Rozwojowego ENERGA Sp. z o.o. dla Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. E . Sulżycki. 2005.

67.   Model optymalnych powiązań kapitałowych pomiędzy podmiotami zależnymi dla Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. i DSK Sp. z o.o. E. Sulżycki. 2005.

68.   Opinie do Narodowego Planu Rozwoju 2007 - 2013 w zakresie gospodarki morskiej dla Wojewody Pomorskiego. E. Sulżycki. 2005.

69.   Studium wykonalności oraz oceny wpływy inwestycji na środowisko dla projektu modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Powiecie Puckim dla Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. E. Sulżycki. 2005.

70.   Studium wykonalności oraz oceny wpływy inwestycji na środowisko dla projektu budowy sieci optotelekomunikacyjnej towarzyszącej sieci elektroenergetycznej w Powiecie Puckim dla Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. E. Sulżycki. 2005.

71.   Założenia do Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego, w tym transferu Hi -Tech ze sfery B+R do przedsiębiorstw. E. Sulżycki, podwykonawstwo dla Centrum Promocji Sp. z o.o. 2005.

72.   Program dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstwa NAFTOPORT Sp. z o.o. do warunków członkostwa Polski w UE. E Sulżycki z zespołem Fundacji Naukowo - Technicznej" Gdańsk", 2004.

73.   Założenia techniczne oraz wniosek o dofinansowanie z funduszy UE projektu "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Puck poprzez rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej" dla ENERGA - Gdańska Kompania Energetyczna S.A. E Sulżycki z zespołem Fundacji Naukowo - Technicznej "Gdańsk", 2004.

74.   Założenia techniczne oraz wniosek o dofinansowanie z funduszy UE projektu "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Puck poprzez rozbudowę sieci teleinformatycznej" dla ENERGA - Gdańska Kompania Energetyczna S.A. E Sulżycki z zespołem Fundacji Naukowo - Technicznej "Gdańsk", 2004.

75.   Program prac mających na celu zdefiniowanie projektów wiodących modernizacyjnych i rozwojowych do sfinansowania z funduszy UE dla ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna S.A. E Sulżycki z zespołem Fundacji Naukowo - Technicznej "Gdańsk". 2004.

76.   Opracowanie założeń oraz wniosku o uruchomienie projektu celowego dot. strategii i polityki morskiej, do sfinansowania z funduszy KBN. Współudział w ramach Konsorcjum Morskiego: NOT, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, FNT "Gdańsk". 2003.

77.   Diagnoza działalności marketingowej Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. i strategii działania z wykorzystaniem atutów ISO. E Sulżycki. 2002.

78.   Doradztwo dla Kierownictwa firmy dot. zmian technicznych i organizacyjnych marketingu i technicznego przygotowania produkcji w Zakładzie Techniki Próżniowej TEPRO S.A. TEPRO S.A. E Sulżycki. 2002.

79.   "Strategii rozwoju miasta Gdańska do roku 2010". E. Sulżycki w ramach zespołu. 1996.

80.   Koncepcja techniczno - technologiczna i organizacyjna segregacji i utylizacji odpadów w Gdańsku. E Sulżycki. 1996.

81.   Dokument "Lokalna Agenda 21 dla Miasta Gdańska". E. Sulżycki w ramach zespołu. 1996.

82.   Przekształcenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Tczewie z zakładu budżetowego w spółkę z o.o. E. Sulżycki w ramach zespołu. 1995.

83.   Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa energetyki cieplnej OPEC Grudziądz. E.Sulżycki w ramach zespołu. 1994.

84.   Opracowanie programu i nadzór nad restrukturyzacją Stoczni Północnej S.A. w powiązaniu z ugodą bankową - przy współpracy z firmą APA Appledore z Anglii i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. E. Sulżycki w ramach zespołu. 1993 i 1994.

85.   Strategia działania oraz koncepcja struktury organizacyjnej Telekomunikacji Polskiej S.A. Oddział w Gdańsku. E. Sulżycki w ramach zespołu. 1993.