Szanse Przyszłości Bawarii

Bawaria 2020

 

Megatrendy i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego

Wolnego Państwa Bawarii

(Freistaat Bavaria)

 

Studium Arthur D. Little International, Inc.

na zlecenie

Bawarskiego Ministerstwa

Gospodarki, Komunikacji i Technologii

21.02.2000

 

Opracowanie wersji polskiej:

dr inż. Bogdan Sedler, mgr inż. Tomasz Rawiński

Fundacja Naukowo-Techniczna “Gdańsk”

Gdańsk, listopad 2000

 

Dodatkowe rysunki

 

Spis treści

 

STRESZCZENIE...........................................................................................................

3

0. WPROWADZENIE - PRZEDMIOT ZLECENIA- WYKONANIE ............................

13

1. MEGATRENDY I TRENDY ....................................................................................

14

 

1.1. Omówienie pojęć ..............................................................................................

14

1.2. Jakie trendy i megatrendy uwidaczniają się? ......................................................

15

 

1.2.1. Pięć podstawowych wniosków z szeroko zakrojonego procesu analiz trendów .....................................................................................................

 

15

1.2.2. Cluster I: “Technologia i technika” ............................................................

18

1.2.3. Cluster II: “Ludzkie zachowania, wartości i preferencje” ...........................

23

1.2.4. Cluster III: “Społeczne i ekonomiczne reguły gry” ....................................

26

1.2.5. Cluster IV: “Warunki brzegowe polityki krajowej i międzynarodowej........

29

 

1.3. Wzajemne oddziaływania dziewięciu Megatrendów w odniesieniu do potencjałów stanowisk pracy i tworzenie wartości dodatkowej ..........................

 

33

 

2. ZNACZENIE MEGATRENDÓW DLA BAWARII....................................................

33

 

2.1. Ogólne znaczenie Mega-Clusterów I ÷ IV dla Bawarii .......................................

39

 

2.1.1. Cluster I: “Technologia i technika” ............................................................

33

2.1.2. Cluster II: “Ludzkie zachowania, wartości i preferencje” ...........................

34

2.1.3. Cluster III: “Społeczne i ekonomiczne reguły gry” ....................................

34

2.1.4. Cluster IV: “Warunki brzegowe polityki państwowej i międzynarodowej...

35

 

2.2. Znaczenie dla struktury gospodarczej..................................................................

36

2.3. Znaczenie dla środowiska pracy .........................................................................

37

2.4. Znaczenie dla organizacji przedsiebiorstw...........................................................

38

2.5. Znaczenie dla struktury produkcji ......................................................................

39

2.6. Znaczenie dla gospodarki finansowej i kredytowej .............................................

39

2.7. Znaczenie dla sieci telekomunikacyjnych ............................................................

40

2.8. Znaczenie dla struktury komunikacji ..................................................................

40

2.9. Znaczenie dla rynku energii ...............................................................................

40

2.10. Znaczenie dla systemu kształcenia   ..................................................................

42

2.11. Efekty megatrendów w odniesieniu do poszczególnych branż gospodarki bawarskiej .......................................................................................................

 

43

 

3. SZANSE DLA BAWARII..........................................................................................

48

 

3.1. Wprowadzenie ...................................................................................................

48

3.2. Informacja, komunikacja, media ........................................................................

48

3.3. Transport i mobilność.........................................................................................

48

3.4. Warunki życia, zdrowie, odżywianie i środowisko..............................................

52

3.5. Turystyka i gospodarka wolnym czasem.............................................................

55

3.6. Techniki produkcyjne i technologia ....................................................................

56

3.7. Wytwarzanie, przechowywanie, rozdział i użytkowanie energii ..........................

57

3.8. Usługi zorientowane na przedsiębiorstwa ..........................................................

59

 

4. ŚRODKI I OPCJE DZIAŁANIA ...............................................................................

61

 

4.1. Wizerunek Bawarii 2020 ...................................................................................

61

4.2. Przywództwo ....................................................................................................

63

4.3. Działania w celu wykorzystania szans przyszłości dla Bawarii   .........................

64

 

4.3.1. Deregulacja, projekty wiodące i zmniejszanie kosztów ...............................

64

4.3.2. Rynek i konkurencja...................................................................................

66

4.3.3. Wykształcenie i dokształcanie ....................................................................

67

4.3.4. Badania i rozwój .......................................................................................

68

4.3.5. Infrastuktura i sieci ...................................................................................

70

 

4.4.Harmonogram działania ......................................................................................

71

4.5. Komunikacja społeczna -  "public relations"........................................................

72

 

5. ZAŁĄCZNIKI............................................................................................................

73

 

5.1. Objaśnienia odnośnie 58 trendów zawartych w Clusterach I ÷ IV........................

73

5.2. Wykaz źródeł i literatury ....................................................................................

84

 

 

STRESZCZENIE

 

Na początku nowego tysiąclecia spojrzenie w przyszłość jest intensywne jak rzadko w przeszłości. Wypowiedzi o świecie Jutra i jego stanie mają wyjątkową koniunkturę. Jest to również świadectwo niepewności i poszukiwania orientacji. Chce się być przygotowanym i nie dopuścić do zaprzepaszczenia szans. Jeżeli nie da się przewidzieć przyszłości, to podejmuje się jednak próby jej kształtowania.

Ten kto pragnie formułować wypowiedzi na następne 20-lat może orientować się,
o ile nie chce dowolnie spekulować, na podstawie dziś już rozpoznawalnych trendów
 i kumulacji ich w megatrendy [1].

 

Na zlecenie Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki, Transportu i Technologii firma Arthur D. Little International sformułował w opracowaniu “Szanse Bawarii 2020”, zarysowujące się i  megatrendy i szanse ich wykorzystania dla rozwoju gospodarczego Wolnego Państwa (Bawarii).

 

W dalszym ciągu przedstawione zostanie w sposób kompatybilny rozpoznanie z przeprowadzonych studiów z trzech punktów widzenia:

(1)            Jakie znaczenie mają obserwacje i analizy szans i trendów dzisiaj; co z tego można wykorzystać dla działań rządu?

(2)            Jakie są rezultaty analizy megatrendów?

(3)            Jakie zalecenia wynikają dla rządu Bawarii ze studium?.

 

1. Znaczenie analiz i obserwacji trendów i szans.

 

Aktualne zapotrzebowanie na analizy trendów jest wysokie. Istnieje duża podaż opracowań odnośnie przyszłości i nadmierna podaż spekulatywnych dyskusji. Arthur D. Little proponuje Rządowi Bawarskiemu wyciągnąć wnioski i podjąć konsekwentne praktyczne działanie w celu kształtowania przyszłości i koncentracji sił na jednym wspólnym celu.

 

Indeks literatury i źródeł zawiera ponad 190 pozycji.

W Internecie znajduje się przynajmniej 40 źródeł informacyjnych o tematyce przyszłości.

Najnowsze pozycje, które zasługują na uwagę to:

 

¨      Studium Delphi II: opracowanie bazujące na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 ekspertów z całego świata odnośnie trendów przyszłości i systematyzujące wyniki w formie tabelarycznej.

¨      Komisja d/s Przyszłości powołana przez Wolne Państwo Bawarii i Kraj Związkowy Saksonii, która zajęła się wyczerpująco rozwojem rynku pracy i problemem bezrobocia w Niemczech. W wyniku jej prac, m.in. na podstawie rozmów ekspertów z przedstawicielami gospodarki, stwierdzono, że konieczne są dalsze praktyczne, zorientowane przyszłościowo działania jakie Rząd Bawarski może podjąć w reakcji na występujące trendy.

 

Opracowanie “Szanse Bawarii 2020” powinno służyć jako podstawa do dalszej dyskusji z fachowcami z takich dziedzin jak: gospodarka, nauka i oświata. Rozmowy te winny być impulsem do dalszych inicjatyw wspólnot bawarskich celem kształtowania przyszłości Bawarii w kierunku zwiększenia innowacyjności, wzrostu i zatrudnienia.

 

2. Jakie są rezultaty analizy megatrendów?

 

Z analizy trendów w ramach megatrendów wyraźnie wynika pięć ważnych konkluzji:

 

Þ    Dynamika zmian ulega coraz większemu przyśpieszeniu

Þ    Różnorodne dziedziny rozwoju technologicznego rozwijają się coraz bardziej w sposób zespolony

Þ    Narodowa polityka technologiczna będzie miała coraz mniejszy wpływ

Þ    Sukcesy gospodarcze i ochrona środowisk są coraz bardziej współzależne

Þ    Wolna konkurencja jest i pozostanie siłą napędową postępu, wzrostu i dobrobytu.

 

2.1. Dla Bawarii istotne są cztery Mega-clustery.

 

1 - Technologia i Technika

2 - Zachowania ludzkie, Wartości i Preferencje

3 - Reguły Gry i Metody Zarządzania Zorientowane na Gospodarkę

4 - Warunki Brzegowe Polityki Państwowej i Międzynarodowej

 

Megacluster:  TECHNOLOGIA I TECHNIKA

 

W Bawarii wiodącymi dziedzinami rozwoju technologicznego są:

technologia komputerowa/ przetwarzanie informacji, nauki o życiu oraz technologie materiałowe i mikrotechnologie.

 

·      Internet i systemy komunikacji stworzą rynek globalny: rozwój, poszukiwanie rynków, produkcja i handel staną się niezależne od miejsca, będą działać szybciej i na płaszczyźnie międzynarodowej. Technologia informatyczna będzie przenikać, obok klasycznej obróbki danych, istniejące sektory gospodarki.

·      Poznanie kodu genetycznego procesów życia (struktura genu ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego) zrewolucjonizuje medycynę, gospodarkę żywnościową (rolnictwo), produkcję surowców i energii. Do roku 2020 ca 50% wszystkich innowacji w zakresie nauki o życiu będzie pochodziło od biotechnologii i technologii genetycznej.

·      Nowe materiały i mikrotechnologia prowadzą do skoków jakościowych w rozwoju produktów: mikrosystemów, materiałów nowotworzonych i samoorganizujących się. Produkty te umożliwią wprowadzenie nowych technologii i zastosowań we wszystkich sektorach gospodarki.

 

Megacluster:  ZACHOWANIA LUDZKIE, WARTOŚCI I PREFERENCJE.

 

Istnieje rozbieżność opinii na temat: czy przyszłe społeczeństwo informatyczne będzie się skłaniać ku wartościom niematerialnym czy też tzw. “klasyczne wartości socjalne” doprowadzą do generalnego trendu zniżkowego. Udało się znaleźć wyraźne punkty zaczepienia dla przypadków prostych, ale daleko sięgających trendów:

 

·      Do dominujących wzorów zachowań należeć będą: orientacja na bezpieczeństwo, brak pola do innowacyjności, zanikająca gotowość do ryzyka i wzmożony indywidualizm. Przyczyny leżą w rozwoju demograficznym: udział osób starszych ma tendencje do wzrostu. Wraz z tym zmieniać się będą wzory zachowań. Tendencje do zachowania zdobytych pozycji będą się nasilać.
Zróżnicowanie podaży produktów i usług będzie uzależnione od zmiennej struktury popytu: totalna orientacja na klienta po stronie podaży z jednej strony stoi naprzeciw pluralizacji warunków życia z drugiej strony.

 

Megacluster: REGUŁY GRY I METODY ZARZĄDZANIA ZORIENTOWANE NA GOSPODARKĘ.

 

Dla nadchodzących dziesięcioleci dominującymi warunkami brzegowymi będą globalizacja i elastyczność przedsiębiorstw.

 

·      Trend do megafuzji będzie kontynuowany. Na przykładzie świata finansów, przemysłu samochodowego, chemicznego widać, że będą narastać i przenikać do innych branż tendencje do operowania na rynku światowym w ramach dużych organizacji. Natomiast małe firmy znajdą swoje nisze wg wzoru firmy wirtualnej. Zamiast stałej i długotrwałej kooperacji dominować będą związki czasowe zorientowane na projekt. Niebezpieczeństwo dla klasycznej branży średnich przedsiębiorstw leży w tym: bycie za “małym” dla “dużych” i za “dużym” dla “małych”.

·      Organizacje jako takie staną się wewnętrznie elastyczniejsze: zdolność do uczenia się i do dostosowywania organizacji i jej współpracowników stanie się dominującym czynnikiem konkurencyjności. Kto wejdzie najszybciej na całkiem nowe rynki i w nowe branże?
Kto najbardziej efektywnie połączy podzielone moce i zasoby ( hasło: współpraca internetowa)?
Kto zwiąże współpracowników  z firmą i jej sukcesem ( hasło: akcjonariat pracowniczy)?

 

Megacluster:  WARUNKI BRZEGOWE POLITYKI PAŃSTWOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ.

 

Dla rozwoju społeczno-gospodarczego Bawarii istotne są dwa spokrewnione trendy:

wzrastające przenoszenie państwowej suwerenności na Unię Europejską i większe znaczenie regionów dla ludzi.

 

·      Wraz z wprowadzeniem EURO i związanym z tym wpływem na politykę monetarną i gospodarczą, wpływ UE będzie dalej wzrastał; klimat inwestycyjny, aspekty siły nabywczej poszczególnych państw, aż do warunków handlu międzynarodowego, będą w przyszłości coraz bardziej ustalane w Brukseli.
Na płaszczyźnie państwowej zmniejszy się administracja publiczna. Rozmaite modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego będą coraz popularniejsze.
Równocześnie wzrastać będzie znaczenie Regionów ( również transgranicznych)
Luźne związki Regionów liczących 10 - 20 mln mieszkańców ( np. : Bawarii i części Austrii) będą współpracować gospodarczo.

 

2.2.

Megatrendy wpłyną znacząco na strukturę gospodarczą, świat pracy, organizację przedsiębiorstw, strukturę produktów, gospodarkę finansowo-kredytową, sieci telekomunikacyjne, strukturę komunikacji i transportu, rynek energii i system kształcenia.

 

 

·      Struktura Gospodarki
Trend do kooperacji będzie się w Bawarii gwałtownie rozwijał. Na globalnych rynkach, przy dużych naciskach na koszty i skracających się cyklach rozwoju produktów, przeżyją tylko najlepsi.
Bawaria posiada potencjał do utrzymania czołowych pozycji w zakresie: nauk o życiu czy tez multimediów. Klasyczne przemysły jak, dla przykładu budowa maszyn cz samochodowy, mogą osiągać korzyści z rozwoju wiodących technologii. Przede wszystkim istnieje dla nich możliwość rozszerzenia oferty usługowej.

 

·      Świat Pracy
Pracobiorcy już w najbliższej przyszłości będą wyuczać się więcej niż jednego zawodu. Samodzielność jako forma pracy będzie nabierała znaczenia. W nowych formach organizacyjnych firm nabierać będzie znaczenia współudział pracowników ( akcjonariat pracowniczy).
W Bawarii istnieje już cały szereg nowych gałęzi przemysłu eksperymentujących z nowymi formami produkcji.

 

·      Organizacja Przedsiębiorstw
Korzyści z konkurencyjności mogą być realizowane tylko w strukturach globalnych (globalizacja średniej przedsiębiorczości). Firmy muszą być zdolne do połączeń i aliansów.
Pożądane będą elastyczne formy ( np.: krótkotrwałe połączenie i rozwiązanie związku) w celu osiągnięcia sukcesu gospodarczego.

 

·      Struktura Produktów
Indywidualizacja produktów, oferowanie rozwiązań systemowych i długofalowe związanie się z klientem poprzez dodatkowe usługi poza kupnem jednego produktu, będą nasilającymi się skutkami konkurencyjności.
Pozyskiwanie klientów odbywać się będzie poprzez internet ( e-commerce) i na płaszczyźnie międzynarodowej.

 

·      Gospodarka Finansowo-Kredytowa
Działania w dziedzinie gospodarki finansowo-kredytowej muszą się nastawić na sektor usług jako najważniejszego ( do finansowania) czynnika ekonomicznego. Wzrastać będzie zapotrzebowanie na kapitał prywatny, zaś różnorodne, obecne jeszcze rozdzielone usługi bankowe i ubezpieczeniowe będą się łączyć.

 

·      Sieci Telekomunikacyjne
Sieci dla transmisji danych są dzisiaj oczywistym czynnikiem lokalizacji. Bawaria będzie
przymierzać się do najlepszych regionów świata. Prosty dostęp do sieci komunikacyjnych
musi być możliwy w szerokim zakresie.

 

·      Struktura Komunikacyjna
Stopień mobilności nie będzie malał, ale wzrastał. Usługi komunikacyjne będą oferowane w sposób coraz bardziej zintegrowany, klasyczny podział na ruch powietrzny, drogowy, wodny i kolejowy zaniknie. Rozwój technologii informatycznych uczyni komunikację “bardziej inteligentną” i sterowalną.

 

·      Rynek Energetyczny
Liberalizacja rynków energetycznych będzie dalej postępować. Zdolność do przetrwania w wyścigu międzynarodowym będą mieli oferenci, którzy dostosują swoją infrastrukturę do rozszerzenia usług. Bawaria ma szanse, na gruncie swojej dzisiejszej doskonałej infrastruktury, stać się głównym węzłem na europejskim rynku energii i telekomunikacji.

 

·      System kształcenia
Wymagania odnośnie szkół wyższych zmienią się radykalnie. Uniwersytety będą musiały walczyć o zagranicznych studentów, oferta nauczania i studiowania ulegnie zróżnicowaniu ( żadne trwające miesiące wakacje letnie). Elity muszą być znacząco i szeroko wspierane. Proces uczenia się będzie ćwiczeniem przez całe życie, zaś życie zawodowe będzie się zmieniało o wiele szybciej. Bawaria może zając pozycję lidera w Niemczech w zakresie stojących u drzwi zmian w szkolnictwie.

 

2.3.

Bawaria ma doskonałe szanse w dziedzinach: informacja i komunikacja, media, transport, nauki o życiu (Life Sciences), środowisko, turystyka i gospodarka wolnym czasem, technologie i techniki produkcyjne, technologie energetyczne i usługi zorientowane na firmy.

 

·      Informacja, Komunikacja, Media
Infrastruktura pokrywająca cały obszar Bawarii umożliwi m.in. wzrost handlu elektronicznego, “boom” w sprzedaży komputerów  multimedialnych, nowe usługi oferowane dzięki informatyce
( dla firm, jak również dla osób prywatnych), tzw. “smart cards” jako powszechnie używane środki płatnicze, bardziej efektywna komunikacja pomiędzy firmami bawarskimi i partnerami zagranicznymi. Wraz ze wzrastająca “masą krytyczną” coraz więcej firm będzie osiedlało się w Bawarii ( multimedia, rozrywka). Informacja, komunikacja, media staną się “wiodącym sektorem - filarem” gospodarki bawarskiej.

 

·      Transport i Mobilność
Poprzez koncentrację techniczno-organizacyjnego “know-how” w dziedzinie elektroniki i mobilności Bawaria będzie wiodącym dostawcą systemów telematycznych i techniki sterowania ruchem. Sektor samochodowy będzie rozwijał nowe techniki napędu i usług i przyczyniał się do wzrostu gospodarczego. Poprzez koncentrację wiedzy i kompetencji w dziedzinach wysokozaawansowanej technologii ( przemysł lotniczy i kosmiczny) rozwiną się tzw. nisze, dzięki którym Bawaria odegra wiodącą rolę i będzie partycypować w rosnącym zapotrzebowaniu na poszczególne systemy. Infrastruktura techniczna komunikacji będzie dalej rozwijana, z pomocą nowych modeli zarządzania ruchem.

 

·      Zdrowie i Środowisko w Bawarii
W Bawarii planuje się połączenie obszarów: zdrowie, środowisko, technika medyczna i wyżywienie. Bazując na trendzie rozwoju demograficznego, należy przyjąć za pewnik znaczny rozwój potencjału gospodarki bawarskiej. Istniejące obszary przemysłowe będą rozwijać się, zaś nowe dziedziny usług obejmą: opiekę domową, szpitale pierwszej klasy, doradztwo żywieniowe aż do “Point-of-Sales”.

 

·      Turystyka i Gospodarka Wolnym Czasem
Mobilność i zapotrzebowanie na wolny czas będą nabierać znaczenia jako czynnik na rynku.
Bawaria łączy tradycyjne szanse dla turystyki ( krajobraz i kultura ) z nowymi możliwościami wychodzącymi naprzeciw zmiennym gustom konsumentów: połączenie wypoczynku i zdrowia, wypoczynku i kształcenia, wypoczynku i konsumpcji. Bawarska turystyka będzie wyraźnie podnosić swoją atrakcyjność w stosunku do innych regionów europejskich.

 

·      Technologia i Technika Produkcji
Perspektywy wzrostu i rozwoju robotyki oznaczają również dla Bawarii dużą szansę.
Bawaria posiada “know-how” i kompetencje w zakresie łączenia klasycznych usług i technik produkcyjnych z dziedzinami “high-tech” jak elektronika i mechanika. Również dla małych firm stwarza się szanse dla oferowania rozwiązań systemowych “z jednej ręki”.

 

·      Wytwarzanie, Przechowywanie, Rozdział i Użytkowanie Energii
Szanse rysują się zwłaszcza w dalszym rozwoju technologii wykorzystania paliw stałych oraz energii alternatywnych, zwłaszcza do napędu pojazdów i w zarządzaniu energią. Jako miejsce lokalizacji wysoko-zaawansowanej techniki Bawaria będzie wykorzystywać swoją rozwiniętą sieć zasilającą do szeregu nowych usług. Bawaria posiada duże szanse wejścia na rynek światowy ze nową technologią napędu pojazdów (vide: wodór).

 

·      Usługi Zorientowane na Firmy
W ramach postępującej specjalizacji takie tematy jak: rozwój produktu i technologii, badania rynku, usługi logistyczne, serwis i ochrona mienia, doradztwo, programowanie i doradztwo finansowe będą przybierały na znaczeniu.
Bawaria dysponuje doskonale wykształconymi kadrami i rynkiem wewnętrznym, który umożliwia osiągnięcie wymienionym usługom "masy krytycznej". Wszystko to stwarza duże możliwości
wejścia na rynek międzynarodowy.

 

3. Wnioski i zalecenia wynikające dla Bawarii

 

Bawaria i jej gospodarka są w bardzo dobrej pozycji wyjściowej umożliwiającej
wykorzystanie zidentyfikowanych trendów proponuje się wypełnić pole działania konkretnymi
przedsięwzięciami Fig.1

 

Pola działania

 

Fig.1. Bawaria - Pola Działania - Przedsięwzięcia

 

3.1.

Bawaria potrzebuje wizerunku celem wykorzystania trendów przyszłościowych.

 

Dla Bawarii jako wiodącego regionu przemysłowo-usługowego istnieje zasadniczo tylko jedna realistyczna perspektywa:

wiodąca pozycja w światowej czołówce regionów i państw w dziedzinach:
badanie. rozwój i dystrybucja nowych technologii.

 

Do owego profilu należą proinnowacyjne warunki brzegowe określone przez władze, nowoczesny system kształcenia zorientowany na wydajność, infrastruktura odpowiadająca najnowocześniejszym wymaganiom, gospodarka kredytowa zorientowana na przedsiębiorczość, zróżnicowany sektor usług i przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy widzą w Bawarii opłacalność inwestycji i swoją przyszłość.

 

Bawaria ma wszelkie szanse na wykorzystanie zarysowanych trendów, jeżeli powiedzie się jej stworzenie wspólnego wizerunku jednoczącego wszelkie cele. Idzie o to, by wszystkie siły, zdolne wpływać na przyszły rozwój, ukierunkować na odpowiadające im pola działania. Bawaria powinna w sposób ofensywny wykorzystać megatrendy i w żadnym wypadku nie próbować ich zwalczać.

 

3.2.

Państwo Bawarskie powinno pokazać zdolność do przywództwa ("leadership"), aby wspierać zmiany społeczne, firmy zaś powinny demonstrować ducha przedsiębiorczości ("Enterpreneurship") by pozostać w czołówce.

 

Klasyfikacja megatrendów ukazała, że pozytywne przypadki rozwoju mają z reguły miejsce z kombinacji innowacji technicznych, odważnych decyzji przedsiębiorców, optymistycznego spojrzenia w przyszłość i atrakcyjnych warunków brzegowych.

Sam wspieranie rozwoju technologii przez państwo czy też dyskusja o preferencjach i wartościach nie wystarczają. Państwo powinno daleko bardziej pełnić rolę przywódczą w zakresie długofalowej strategii rozwoju i uczynić ją wspólnym zadaniem całej społeczności.

 

Należy w odpowiednich miejscach zapobiegać siłom odśrodkowym występującym w zróżnicowanej społeczności, aby utrzymać ideę państwa solidaryzującego się i prospołecznego.

Jakkolwiek postępująca deregulacja powoduje stopniowe wycofywanie się państwa z szeregu zadań, to państwo powinno zachować i rozwinąć podstawowe funkcje w społeczeństwie, umożliwiając
tym samym partnerstwo pomiędzy nim a obywatelem w dobie przyśpieszonych przemian.

 

3.3.

Deregulacja, Projekty Wiodące i Obniżka Kosztów: Innowacje potrzebują atrakcyjnych warunków brzegowych.

 

Przedsiębiorstwom należy zapewnić dogodne warunki brzegowe, by mogły być innowacyjne. Potencjały prywatyzacyjne Bawarii powinny być w pełni wykorzystywane w celu odciążenia kasy państwowej, bariery inwestycyjne w zakresie technologii przyszłości powinny być likwidowane. Konieczny jest stały dialog z przedstawicielami gospodarki.

Powinny być zidentyfikowane Projekty Wiodące, obejmujące szerokie spektrum ponadbranżowe i ponadregionalne w celu rozwoju wymienionych wyżej technologii przyszłości.

Konieczne są seminaria dotyczące przyszłości z udziałem bawarskich przedsiębiorców.

Dla przyśpieszenia procesów kooperacyjnych i ułatwienia łączenia średnich firm powinna powstać specjalna giełda.

 

3.4.

Rynek i Konkurencja, Współuczestnictwo w Międzynarodowej Grze Rynkowej powinno być wspierane.

 

Średnie przedsiębiorstwa bawarskie powinny być wspierane w ich działaniach na rynkach międzynarodowych.

Zaleca się gwarancje rządowe dla wzmocnienia pozycji średnich firm przy tworzeniu celowych aliansów przy dużych zamówieniach publicznych z zagranicy.

Przy rozstrzygnięciach dotyczących inwestycji zagranicznych coraz większego znaczenia nabiera istniejąca sieć usług. Innowacyjne firmy usługowe powinny być wspierane przy rozbudowie owej infrastruktury w Bawarii.

 


3.5.

Kształcenie i Dokształcanie: Inwestowanie w Przyszłość Ludzi jest najlepszym jej Zabezpieczeniem jakiego może sobie życzyć kraj.

 

Jako najpilniejsze zadanie proponuje się m.in. podniesienie poziomu absolwentów szkół średnich (specjalnie jeśli dotyczy to znajomości techniki komputerowej), ograniczyć czas nauki gimnazjalnej do 12-tu lat, oraz umiędzynarodowić szkolnictwo wyższe. Uczelnie bawarskie powinny być zmobilizowane do współzawodnictwa. Starsi wiekiem pracownicy powinni być wciągani w procesy dokształcania. Jeżeli uda się otoczyć bawarskie szkoły wyższe międzynarodowymi „Centrami Kompetencji” (vide: Centra Biznesu i Innowacji, Centra Technologiczne etc.) w zakresie nowych wysokozaawansowanych technologii, to będzie można mówić o szansie utrzymania się Bawarii w czołówce światowej.

 

3.6.

Badania i Rozwój jako Motor Innowacyjności w Bawarii

 

Bawaria może jeszcze przyśpieszyć prace w zakresie R&D, wzmocnić kooperację i skoncentrować się na istotnych zagadnieniach. Proponuje się tworzenie dalszych „Centrów Kompetencji” w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, technologii materiałowych i mikrotechnologii,  nauk o życiu (Life Sciences). Wspieranie innowacyjności powinno być zorientowane: firmy innowacyjne powinny być w pierwszych latach działalności prowadzone w sposób ciagły
i przez jedną rękę”.  Wspierając wiodące badania naukowe należy postawić sobie za cel:
sięgnąć po Nagrodę Nobla dla Bawarii.

Celem wykorzystania trendów przyszłości na polu innowacyjnych technologii powinno się tworzyć gremia pod przewodnictwem osobistości ze świata biznesu.

 

3.7.

Infrastuktura i Sieci: Mobilność będzie dalej wzrastać.

 

Mobilność ludzi będzie wzrastać. Bawaria pozostanie europejskim centrum komunikacyjnym.

W celu pokrycia owego zwiększonego zapotrzebowania należy rozwijać nowe interdyscyplinarne koncepcje.

Bawarskie instytucje odpowiedzialne za komunikację powinny uzgodnić jeden wspólny plan - koncepcję komunikacji.

W zakresie telematyki Bawaria powinna dalej rozbudowywać swoją pozycję, szczególnie dotyczy to wspieranych komputerowo systemów sterowania ruchem. Europejski, cywilny system nawigacji satelitarnej GALILEO oferuje tu nowe możliwości.

Rząd bawarski powinien asystować owemu rozwojowi w randze priorytetu.

Dynamika rozwoju sieci teletransmisyjnych powinna być utrzymana; niebezpieczne byłoby niedocenienie szybkości wprowadzania innowacji powodujących starzenie się obecnej, zdawałoby się wystarczająco nowoczesnej, infrastruktury.

 

3.8.

Zarządzanie Czasem: Przyszłość można planować

 

Czas reakcji na uwidocznione trendy jest krytycznie krótki.

Bawaria musi działać, a nie reagować.

Potrzebne są precyzyjne analizy jak i kiedy można będzie wykorzystać poszczególne Megatrendy.

W Bawarii istnieje wiele możliwości usprawnienia działania służb publicznych. Deficyt w tym zakresie istnieje nie tyle w zakresie braku regulacji, ile w braku należytej egzekucji. Zaleca się w związku z tym specjalny międzyministerialny program jakościowy do przyśpieszenia procesów.

 

3.9.

Komunikacja społeczna - "public relations":  w Bawarii Przyszłość już się zaczęła.

 

Naczelnym zadaniem powinno być uczynienie ze sprawy Przyszłości Rozwoju Bawarii tematu, który  angażuje społeczeństwo: przyszłość powinna być traktowana w świadomości społecznej jako sprawa szczególna i pierwszoplanowa.

Rząd Bawarski powinien skoncentrować się na tej sprawie.

Należy utworzyć Rządowe Telefoniczne Centrum Informacyjne (Call-Center), które odpowiadałoby w sposób wysoce kompetentny na wszelkie pytania obywateli.

Ministerstwo Gospodarki, Komunikacji i Technologii powinno uważać się jako węzeł sieci przedsiębiorstw bawarskich.

Proponuje się utworzenie Grupy d/s Trendów Przyszłości ( „Task-Force Future Trends”)
oraz organizację periodycznego Kongresu „Ofensywa Przyszłość - Bawaria 2020”

 

 

Załącznik

Objaśnienia:

W ramach „Cluster’ów” I÷IV wyodrębniono 58 trendów

Kolumna 1 - trend jest opisany jako teza

Kolumna 2 - czynniki wzmacniające rozwój trendu

Kolumna 3 - czynniki hamujące rozwój trendu

Kolumna 4 - przykład możliwego wpływu trendu

 

I - Megacluster I:       TECHNOLOGIA I TECHNIKA

 

1. Trendy w ramach Megatrendu: Technologia Komputerowa/ Przetwarzanie Informacji

 

Megacluster I - trendy

Czynniki wzmacniające

Czynniki
hamujące

Przykład/ wpływ

1. Państwa uprzemysłowione rozwijają się coraz szybciej w kierunku społeczeństwa informatycznego

 

·   Wzrastająca penetracja PC-tów

·   Sieci

·   Wyprzedzająca baza informacyjna oznacza przewagę nad konkurencją

·   Mobilna komunikacja

·   Wydajne technologie bezpieczeństwa

·   Niedostateczna infrastuktura sieci/  PC-tów

·   Przebudowa społeczeństwa do większej samodzielności i wydajności

 

·   Przyśpieszenie wzrostu i przemian społeczno-gospodarczych

 

2. Handel elektroniczny na bazie internetu osiągnie udział rzędu 40% do roku 2020.

 

·   Internet będzie centralnym systemem nerwowym społeczeństwa i gospodarki

 

·   Obawy przed technologią

·   Aspekty bezpieczeństwa i prawne

 

·   Handel detaliczny starego typu poddany zostanie silnemu naciskowi, wzmaga się konkurencja międzynarodowa

·   98% dużych firm jest już podłączone do sieci

3. Skoki jakościowe w technologii są możliwe tylko w wykonaniu firm, które mają zdolność do wdrażania osiagnięć wysokozaawansowanych dyscyplin jak: elektrofizyka, biologia, optyka, matematyka, chemia.

 

·   Zostaną osiągnięte granice tradycyjnych dziedzin: Informacja i Komunikacja

·   wzmaga się nacisk innowacyjny

·   W zakresie Informacji i Komunikacji obowiązuje prawo: wiodąca rola w innowacyjności = wiodąca rola na rynku

·   Jednokierunkowe wykształcenie

·   Nakłady na inwestycje

·   Biokomputery, mechatronika

 

4. Digitalizacja gospodarstw domowych zmieni zasadniczo codzienne życie.

 

·   Poszukiwanie nowych rynków przez przemysł

·   Wzrastające osieciowanie i wyposażenie w PC‑ty gospodarstw domowych

·   Sceptycyzm odnośnie technologii

·   Brakujące rozeznanie użytkowników

·   Zachowania konsumenckie i właściwości produktów ulegną silnej zmianie

5. Inteligentne „Systemy Agenckie” umożliwią indywidualną filtrację, ocenę i dyspozycyjność dużych ilości danych dla użytkownika.

·   Ilości danych

·   Koszty zdobywania informacji

·   Postępy w sztucznej  inteligencji

 

·   Efektywne zarządzanie nauką stwarza porównywalne zalety

 

6. Telematyka jako interdyscyplinarny związek telekomunikacji i informatyki będzie dziedziną kluczową w zakresie Informacji i Komunikacji.

 

·   Rosnące osieciowanie poprzez Internet

·   Coraz wydajniejsze procesory

·   Centralne bazy danych

·   Potencjały do zastsowania w telematyce komunikacyjnej/ ruchu

 

·   Nawigacja satelitarna

 

7. Kluczowa wiedza i kompetencja w przemyśle zastosowań informacyjno- komunikacyjnych przenosi się z „hardware” na „software”.

 

·   Duża wydajność procesorów pozwala na wbudowanie większej funkcjonalności w software

·   W telekomunikacji przoduja innowacje „software’owe” (Sieć Inteligentna - Inteligent Network IN, przełączniki routery etc.)

·   Kompleksowe systemy software’owe bardzo trudne do opanowania

·   braki w mocach rozwojowych

 

·   Czynności wymagające głębokiej znajomości nauki i kompleksowego podejścia w praktyce przemysłowej = wysoki stopień wykwalifikowania kadr

 

8. Następna generacji kluczowych technologii:
po mikroprocesorach i laserach będą sensory i efektory.

·   Malejące koszty produkcji sensorów na bazie mikroelektromechaniki (Micro-Mechatronika).

·   Pożądany nowy wzorzec analogowego świata

 

·   Inteligentny dom

 

9. Inteligentne systemy komunikacji będą rozszerzone o inteligentne pojazdy.

 

·   Szerokie zastosowanie telematyki

·   Zagrażający paraliż komunikacyjny

·   „Boom” na rynku samochodowym

·   Ograniczenie ryzyka technicznego

·   Niejasność sytuacji prawnej w przypadkach wykroczeń

 

·   Sterowanie ruchem, telematyka

 

10. Zastosowanie „chip-ów” ew. „smartcard” będzie powszechne we wszelkich dziedzinach życia, szczególnie w ruchu płatniczym

·   Informacja i Komunikacja

·   Robotyka

·   Mikrosystemy

·   Wygoda

·   Bezpieczeństwo

·   Ochrona danych

·   Nadużycia

 

·   Oszczędności kosztów

·   Klarowny obraz klienteli

 

11. Nieosiągalne dotąd rezerwy surowców i energii będę dostępne przy pomocy zaawansowanych technologii

·   Informacja i Komunikacja

·   Materiałoznawstwo

·   Robotyka

 

 

12. Samodzielność i mobilność urządzeń dzięki pojemnym akumulatorom energii.

·   Silny wzrost zapotrzebowania na poszczególne urządzenia

·   Technologia ogniw paliwowych umożliwi ich miniaturyzację

·   Presja na zdrowe środowisko wymusza alternatywne źródła energii

·   Użytkownicy silnie wyczuleni na koszta

·   Wysokie koszty początkowe

 

·   Laptop z własnym ogniwem zasilającym i zapasem energii na 2 - 3 tygodnie pracy

 

13. Dalsza integracja systemów i dziedzin ruchu na bazie komunikacji osobowej i przewozu towarów.

·   Przeciążenie samochodu jako środka komunikacji

·   Postępy w telematyce

·   Grożący zawał komunikacyjny

·   Problem punktów styku obszarów

·   Potrzeba prywatności w przestrzeni publicznej

 

·   Rozdział powiązania wzrostu z zanieczyszczeniem środowiska

 

14. Wewnątrzmiejskie centra mobilności całościowo optymalizują wszelkie środki transportu i oferują pasażerom indywidualne rozwiązania.

·   Narastające i trudne do opanowania problemy z komunikacją miejską

·   Pojedyńcze elementy takiego podejścia już istnieją

·   Potencjalny sukces poszczególnych rozwiązań ograniczony

 

 

 

2. Trendy w ramach Megatrendu: Nauki o życiu (Life Sciences)

 

Megacluster I - trendy

Czynniki wzmacniające

Czynniki
hamujące

Przykład/ wpływ

1. Procesy starzenia się będą zbadane, umożliwi to wydłużenie życia.

·   Badania podstawowe

 

·   Brak poparcia społecznego

·   Wyższa jakość życia

 

2. Mikrorobotyka umożliwi szerokie zastosowanie samodzielnych urzązeń w ciele ludzkim w celu diagnozy i leczenia.

 

·   Badania podstawowe

·   Miniaturyzacja

·   Techniki Interdyscyplinarne

·   Praca w sieci - „Networking”

·   Brak poparcia społecznego

 

·   Zwalczanie powszechnych chorób jak choroby serca i układu krążenia

 

3. Banki Danych Medycznych umozliwią precyzyjną diagnozę i terapię przy pomocy szeroko rozbudowanej interdyscyplinarnej sieci baz danych.

·   Współpraca badawcza

·   Bazy danych

·   Informacja i Komunikacja

 

·   Ochrona danych

 

·   Wykorzystanie rozproszonych informacji

 

4. Technologia genetyczna umożliwi wczesne rozpoznanie chorób i ich 100% indywidualne leczenie. Poznanie kodu genomu będzie możliwe około 2003 roku. (Customized Medication).

·   Badania podstawowe

·   Badania genetyczne

 

·   Społeczne potępienie/ niechęć

 

·   Skutki uboczne zostaną dramatycznie zredukowane, długość życia wzrośnie

 

5. Komunikacja molekularna zostanie opanowana

·   Badania podstawowe

 

 

·   Przełom w zwalczaniu bólu i psychiatrii

6. Sztuczne części ciała znajdą różnorodne zastosowanie (organy, mięśnie, kości, skóra).

·   Badania podstawowe

·   Materiałoznawstwo

 

·   Środowisko społeczne

 

·   Wyższa jakość życia

 

7. Wytwarzanie żywności przy pomocy technologii umożliwi zaopatrzenie większości społeczeństw w tanią żywność.

·   Badania podstawowe

·   Wzrost ludności

·   Liberalizacja handlu światowego

·   Brak poparcia społecznego

·   Przeludnienie

 

·   Nowe rynki i lepsze zaopatrzenie

 

8. Odnawialne źródła energii (uprawy) osiągną znaczący udział w zaopatrzeniu. Wodór będzie produkowany na skalę przemysłową.

·   Koszty energii

·   Problem emisji CO2

 

 

·   Produkty rynkowe odciążające środowisko

 

 

3.      Trendy w ramach Megatrendu: Materiałoznawstwo i mikrotechnologia.

 

Megacluster I: trendy

Czynniki wzmacniające

Czynniki hamujące

Przykład/wpływ

1.   Materiały tzw. Gradientowe pozwalają na wspólne połączenia i przenikanie metali i ceramiki

·    Konta energii

·    Problematyka CO2

·    Wymóg jakości w przemyśle maszynowym i samochodowym

 

·      Optymalizacja rozmaitych właściwości materiałowych

2.   Wysokoodporne polimery zastąpią ceramikę i surowce metaliczne

·    Koszta energii

·    Problematyka CO2

 

·      Przemysł samochodowy, redukcja ciężaru

3.   Zasada administracji będzie celowo stosowana do rozwoju nowych organicznych i nieorganicznych materiałów

·      Badanie podstawowe

 

·      Optymalnie do zapotrzebowań dostosowane produkty

4.     Metalurgia proszkowa umożliwi wytwarzanie wysoce wyspecjalizowanych przewodników dla zastosowania w elektronice, elektrotechnice, budowie samochodów i przemyśle kosmicznym

·      Konta energii

·      Problematyka CO2

·      Wymagania jakości + wydajność

·      w budowie urządzeń i samochodów

 

·      Wzrost własności produktów i materiałów

5.     Materiały będą rozwijane i wytwarzane wg zastosowań tak, że konstrukcja nie będzie ograniczona własnościami materiałowymi

·      Wymaganie ze strony produktów (konstrukcje będą bardziej kompleksowe)

·      Kopiowanie produktów będzie utrudnione

 

 

6.     Technologia laserowa znajdzie dalsze zastosowanie

·      Technologia laserowa stwarza szeroką, mało dotąd wykorzystaną bazę

 

 

7.     Technologia mikrosystemów znajdzie nowe zastosowanie dzięki nowym materiałom i technologiom

·      Włączenie nowych metod wytwarzania z przemysłu mikroprocesorów

 

 

8.     Ogniwa paliwowe wysoko wydajne na bazie normalnej benzyny przyczynią się do przełomu na rynku

·      Ochrona środowiska wymaga alternatywnych energii

·      Duże zainteresowanie przemysłu samochodowego odnośnie alternatywnych źródeł energii

·      Efekt cieplarniany wymaga szybkiej reakcji

·      Istniejąca sieć stacji benzynowych

·      Użytkownicy bardzo uczuleni na koszta

·      Początkowo wysokie koszta

 

9.     Technologia kwantowa

·      Osiągi fizyki cząstek elementarnych

·      Popyt na ekstremalne zminiaturyzowane zastosowanie

·      Koszta

·      Maszyny molekularne

 

 

II. Megacluster II:        ZACHOWANIA LUDZKIE, WARTOŚCI
I PREFERENCJE

 

4.      Trendy w ramach Megatrendu: „Starzenie się społeczeństwa – Zmiany demograficzne”

 

Megacluster II: trendy

Czynniki wzmacniające

Czynniki hamujące

Przykład/wpływ

1.     Zaniepokojenie z powodu przegrupowań na rynku pracy oraz zmniejszenia się opieki socjalnej państwa

·      Puste kasy państwa

·      Braki wykwalifikowanej kadry

·      Międzynarodowa konkurencja firm

·      Skoki innowacyjne w kluczowych technologiach

·      Deregulacja rynków socjalnych

·      Ucieczka w narkotyki, przestępczość

2.     Duch innowacyjności zanika w starzejącym się społeczeństwie. Wartości jak „bezpieczeństwo”, „zabezpieczenie socjalne”, „sprawiedliwość nabierają znaczenia

·      Rozwój rynku pracy

·      Polaryzacja wartości i zmiany

·      Ogólny wzrost kompleksowości (stosunków społecznych)

 

Otwarcie na przemiany i innowacje zanika

3.       Nieprzejrzystość i kompleksowość stosunków społecznych („globalizacja”) prowadzą do doceniania przejrzystości i prostoty

·      Nieprzejrzystość nowych technik dla laików

·      Zróżnicowanie opinii wewnątrz poszczególnych dziedzin naukowych

·      Kształcenie i dokształcanie

·      Systemy szkolne dostosowane do potrzeb

·      Otwarcie na przemiany i innowacje zanika

4.     Zanika międzypokoleniowy transfer wiedzy

·      Starzenie się społeczeństwa

·      Odmłodzenie społeczeństwa

·      Strata „know-how”

 

 

5.      Trendy w ramach Megatrendu: Indywidualizacja zapotrzebowania na dobra i usługi.

 

Megacluster II: trendy

Czynniki wzmacniające

Czynniki hamujące

Przykład / wpływ

1.     Totalna orientacja na klienta i systemy powiązań z klientem będą podstawowym celem

·      Konkurencja

·      Liberalizacja handlu

 

·      Ekstremalne wymagania odn. Handlu i logistyki

2.     Wzrastające zróżnicowanie wyboru i wymagań  wiodą do dalszej pluralizacji form egzystencji . wspólne wartości zostają nie naruszone

·      Rozwój rynku pracy

·      Polaryzacja wartości i zmiany

·      Ogólny wzrost kompleksowości życia społecznego

 

·      Stabilność postaw społecznych

3.     Pluralizacja stylu życia poza granice wieku i kręgi społeczne pozostawia w tyle dotychczasowe style zachowania

·      Elastyczność rynku pracy

·      Tolerancja społeczna

 

·      Zmiana symboli statusu

 

 

III Megacluster III:    REGUŁY GRY I METODY ZARZĄDZANIA
ZORIENTOWANE NA GOSPODARKĘ

 

6.      Trendy w ramach Megatrendu: Globalizacja

 

Megacluster III: trendy

Czynniki wzmacniające

Czynniki hamujące

Przykład / wpływ

1.     Firmy tworzą krótko- i średniodystansowe alianse, pozwala to im przezwyciężyć problem wzrastających wymagań odn. rozwiązań technicznych i usług („wirtualna firma”). Oznacza to podział wytwarzania wartości

·      Ogólny nacisk na koszta

·      Wymiana informacji

·      Intensywna konkurencja

·      Ogół społeczny

·      Produkcja filmowa

·      Wzrasta wydajność· 

2.     Firmy jednoczą się czasowo  do zaspokojenia specyficznych i indywidualnych segmentów rynku

·      Ogólny nacisk na koszta

·      Wymiana informacji

·      Intensywna konkurencja

·      Opór społeczny

·      Wzrasta zdolność·      do konkurencji

3.     Produkcja zero-odpadowa jest możliwa w wielu dziedzinach. Firmy kooperują w wykorzystaniu surowców i materiałów

·      Opodatkowanie

·      konkurencja

·      brak normalizacji

·      w przemyśle chemicznym już praktykowane

4.     Łączenie firm na skalę globalną (Mega – Multis)

·      Nacisk na koszta

·      konkurencja

·      regulacje prawne (Prawo kartelowe)

·      sektor bankowy

·      media

·      przemysł samochodowy

 

7.      Trendy w ramach Megatrendu: Uczące się Organizacje

 

Megacluster III: trendy

Czynniki wzmacniające

Czynniki hamujące

Przykład / wpływ

1.     elastyczność wytwarzania wartości poprzez tele‑pracę, wolnych współpracowników, podwykonawców

·      technika informacyjna

·      czynnik kosztów

·      ochrona środowiska

·      społeczeństwo zorientowane na usługi

 

·      rozdział wzrostu od ruchu komunikacji

2.     Obciążenie i wymaganie odn. pracy prowadzą do przeniesienia miejsc pracy do krajów Trzeciego Świata ew. hamują wzrost nowych miejsc

·      czynnik kosztów dodatkowych

·      przeregulowanie rynku

·      Nacisk w skali światowej na dostosowanie się

·      Odciążenie kosztów dodatkowych

·      Motywacja innowacyjna

·      Odchudzenie całych branż (banki)

3.     Udziały w firmach tworzą część rynku płacy i ubezpieczenia rentowego dla wielu pracowników i stwarzają możliwość bezpośredniej partycypacji we wzroście gospodarczym (i stratach)

·      Puste kasy państwowe

·      Międzynarodowe konkurencje firm o kadry

·      Starzenie się społeczeństwa i plajtujące systemy rentowe

·      Antymotywacyjna polityka

·      Blokowanie/
hamowanie procesów reform

·      Wzrastające zainteresowanie

·      Odciążenie systemu rentowego

4.     Socjalne zaangażowanie firm przyjmie klasyczną formę opieki państwowej

·      Puste kasy państwowe

·      Braki kadrowe

·      Międzynarodowa konkurencja pomiędzy Firmami

·      Polityka podatkowa, za mała motywacja do pracy i wytwarzania wartości dodatkowej

·      Możliwości identyfikacji dla pracowników

·      Odciążenie systemów socjalnych

5.     Najbardziej efektywne firmy tworzą Centra Kompetencji poza obecnymi hierarchiami .potencjał współpracowników zostanie wykorzystany. „ucząca się Organizacja” jest stanem normalnym

·      konkurencja

 

·      wyraźne wzmacnianie pozycji przetargowej

8.     Organizacja firmy będzie zmienna (czynnik kosztów stałych) dostosowanie do aktualnego zapotrzebowania

·      ogólne obciążenie kosztów

·      produkcja „Just in Time”

·      międzynarodowy podział pracy

·      umowy taryfowe

·      wiązanie kapitału w budynkach

·      mała elastyczność zatrudnionych

 

·      produkcja filmowa

·      poddostawcy części samochodowych

 

 

IV . Megacluster IV:   WARUNKI BRZEGOWE POLITYKI
PAŃSTWOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

 

8.      Trendy w ramach Megatrendu: Regionalizacja.

 

Megacluster IV: Trendy

Czynniki wzmacniające

Czynniki hamujące

Przykład / wpływ

1.     Przyszłość zdominowana będzie przez mające dużą siłę przebicia Regiony liczące 10-20 mln. mieszkańców połączonych z podobnymi regionami i przemysłami światowymi

·      ekonomiczne zależności

·      znaczenie i waga przednarodowych organizacji

·      przeregulowanie handlu światowego

·      kooperacja międzynarodowa

·      badania – Wirtembergia /Szwajcaria/ Rhone /Alpy/

2.     poprzez zaawansowane wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych, poszczególne Regiony będą zdolne rozwinąć w wysokim stopniu własny potencjał ekonomiczny

·      stosunkowo tanie infrastruktury umożliwiają rozbudowę dowolnych Regionów(telefonia komórkowa)

·      Światły przykład Silicon Valley

·      Rosnąca odpowiedzialność·     regionalna

·      Potrzeby inwestycyjne

·      Braki kadrowe

·      Dominująca rola państwa

·      Wyraźny rozwój poszczególnych Regionów, Silicon Valley

3.     Denacjonalizacja polityki wzmacnia związki Regionów, Państw, międzynarodowe organizacje, firmy

·      Ekonomiczne zależności

·      Demokratyzacja istniejących organizacji międzynarodowych

Pęd / przymus do kooperacji wzmacniania się

4.     Pomimo postępującej deregulacji sektorów infrastrukturalnych jak komunikacja, energetyka i telekomunikacja powstaje zapotrzebowanie na regulacje w zakresie usług i sposobów korzystania

·      Rosnące potrzeby ochrony środowiska wskutek emisji zanieczyszczeń

·      Problem przeludnienia

·      Opór przeciw ponownym krokom kontrolnym państwa

·      Wyjątkowo kosztowne procedury kontrolne będą konieczne

·      GSM, walka o standaryzację

5.     Organizacje Antyregulacyjne przejmą rolę międzynarodowych grup nacisku i prowadzą własną politykę: „globalisation of politics”

Osłabienie znaczenia polityki państwowej

·      Umiędzynarodowienie problematyki typu: środowisko, prawa człowieka

 

·      Greenpeace

 

9. Trendy w ramach Megatrendu: Europeizacja / Podział Suwerenności

 

Megacluster IV: trendy

Czynniki wzmacniające

Czynniki hamujące

Przykład / wpływ

1.     Nastąpi oddemokratyzowanie uprzednio autonomicznych społeczeństw

·      Międzynarodowe organizacje Ponadnarodowe koncerny (Multis)

·      Wzmożona potrzeba regulacji

·      Globalne zrozumienie konieczności struktur prawnych

·      Partie ponadnarodowe

·      Braki legitymacyjne odnośnie rozstrzygnięć  politycznych

2.     Deregulacje na płaszczyźnie państwowej zastąpią regulacje międzynarodowe

·      Globalizacja

·      Współzależność·        ekonomiczna

 

·      Prawo UE

3.     Liberalizacja handlu światowego wymusi nacisk na konta i konkurencyjność  w państwach uprzemysłowionych. Wytwarzanie wartości dodatkowej będzie bardziej płynne, mniej związane z miejscem niż dotąd zaś konkurencja będzie narastać.

·      Czynnik kosztów dodatkowych

·      Przeregulowanie rynku

·      Ogólnoświatowy nacisk do dostosowywania się

·      Odciążenie od kosztów dodatkowych

·      Motywacja odn. innowacji

·      Zanik „Żelaznej Kurtyny”

4.     Zadłużenie państw ogranicza pole manewru i wymusza znaczący wzrost

·      Czynnik kosztów dodatkowych

·      Hamujący wpływ na rynku przyszłości

·      Złe ulokowania wpływów podatkowych

·      Antymotywacja odn. Innowacji

·      Liberalizacja nowych rynków

·      Motywacja odn. Innowacji

·      Grupa G7 z obecnym zadłużeniem 15 bil.$

5.     Partnerstwo Publiczno-Prywatne  zastąpi państwowy brak profesjonalizmu i gospodarności

·      Deficyty budżetowe

·      Przyrost zadań w sektorze publicznym

·      Zachamowanie reform (zarządzanie, podatki)

·      Nowa Zelandia

·      Holandia

·      Niemcy (częściowo)